لیست قیمت لوله پلی اتیلن

PE 80

PN3.2 PN4 PN5 PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25

PE100

PN4 PN5 PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25  

سایز لوله 

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

16 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 450 ريال 0 ريال 0 ريال 9,555 ريال 10,815 ريال 13,125

20 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 760 ريال 0 ريال 12,285 ريال 13,965 ريال 17,220 ريال 18,900

25 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 15,645 ريال 17,955 ريال 12,705 ريال 25,200 ريال 29,190

32 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 20,370 ريال 24,360 ريال 29,295 ريال 34,335 ريال 40,320 ريال 47,670

40 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 25,935 ريال 30,975 ريال 37,380 ريال 45,150 ريال 53,445 ريال 63,000 ريال 73,605

50 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 0 ريال 30,135 ريال 32,970 ريال 39,270 ريال 47,565 ريال 57,645 ريال 69,930 ريال 82,740 ريال 98,280 ريال 114,450

63 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 38,220 ريال 41,895 ريال 51,870 ريال 60,900 ريال 75,705 ريال 91,665 ريال 110,250 ريال 132,300 ريال 154,350 ريال 181,650

75 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 49,035 ريال 57,855 ريال 70,875 ريال 86,940 ريال 107,100 ريال 130,200 ريال 154,350 ريال 184,800 ريال 219,450 ريال 256,200

90 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 67,515 ريال 83,055 ريال 102,690 ريال 123,900 ريال 153,300 ريال 185,850 ريال 222,600 ريال 266,700 ريال 315,000 ريال 368,550

110 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 129,150 ريال 158,550 ريال 193,200 ريال 238,350 ريال 289,800 ريال 353,850 ريال 428,400 ريال 511,350 ريال 605,850 ريال 708,750

125 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 129,150 ريال 158,550 ريال 193,200 ريال 238,350 ريال 289,800 ريال 353,850 ريال 428,400 ريال 511,350 ريال 605,850 ريال 708,750

140 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 161,700 ريال 197,400 ريال 243,600 ريال 297,150 ريال 363,300 ريال 443,100 ريال 533,400 ريال 641,550 ريال 761,250 ريال 917,700

160 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 210,000 ريال 254,100 ريال 319,200 ريال 390,600 ريال 474,600 ريال 577,500 ريال 700,350 ريال 835,800 ريال 991,200 ريال 1,155,000

180 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 261,450 ريال 322,350 ريال 397,950 ريال 490,350 ريال 599,550 ريال 732,900 ريال 884,100 ريال 1,060,500 ريال 1,249,500 ريال 1,470,000

200 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 320,250 ريال 403,200 ريال 492,450 ريال 606,900 ريال 740,250 ريال 898,800 ريال 1,092,000 ريال 1,302,000 ريال 1,554,000 ريال 1,806,000

225 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 405,300 ريال 500,850 ريال 618,450 ريال 766,500 ريال 937,650 ريال 1,144,500 ريال 1,375,500 ريال 1,659,000 ريال 1,953,000 ريال 2,289,000

250 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 507,150 ريال 621,600 ريال 766,500 ريال 937,650 ريال 1,155,000 ريال 1,407,000 ريال 1,701,000 ريال 2,037,000 ريال 2,415,000 ريال 2,835,000

280 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 627,900 ريال 777,000 ريال 955,500 ريال 1,186,500 ريال 1,438,500 ريال 1,764,000 ريال 2,131,500 ريال 2,551,500 ريال 3,034,500 ريال 3,549,000

315 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 789,600 ريال 983,850 ريال 1,218,000 ريال 1,491,000 ريال 1,827,000 ريال 1,281,000 ريال 2,688,000 ريال 3,234,000 ريال 3,832,500 ريال 4,483,500

355 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 1,002,750 ريال 1,239,000 ريال 1,533,000 ريال 1,890,000 ريال 2,320,500 ريال 2,824,500 ريال 3,412,500 ريال 4,105,500 ريال 4,861,500 ريال 5,701,500

400 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 1,270,500 ريال 1,585,500 ريال 1,953,000 ريال 2,404,500 ريال 2,940,000 ريال 3,580,500 ريال 4,336,500 ريال 5,208,000 ريال 6,174,000 ريال 0

450 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 1,606,500 ريال 1,995,000 ريال 2,467,500 ريال 3,034,500 ريال 3,717,000 ريال 4,536,000 ريال 5,491,500 ريال 6,583,500 ريال 7,812,000 ريال 0

500 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 1,995,000 ريال 2,457,000 ريال 3,034,500 ريال 3,748,500 ريال 4,599,000 ريال 5,596,500 ريال 6,772,500 ريال 8,116,500 ريال 0 ريال 0

560 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 2,478,000 ريال 3,087,000 ريال 3,801,000 ريال 4,693,500 ريال 5,754,000 ريال 7,024,500 ريال 8,484,000 ريال 10,185,000 ريال 0 ريال 0

630 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 3,139,500 ريال 3,895,500 ريال 4,819,500 ريال 5,922,000 ريال 7,287,000 ريال 8,883,000 ريال 10,710,000 ريال 12,862,500 ريال 0 ريال 0

710 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 3,990,000 ريال 4,956,000 ريال 6,132,000 ريال 7,539,000 ريال 9,250,500 ريال 11,235,000 ريال 13,650,000 ريال 16,359,000 ريال 0 ريال 0

800 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 5,050,500 ريال 6,268,500 ريال 7,759,500 ريال 9,565,500 ريال 11,760,000 ريال 14,280,000 ريال 17,293,500 ريال 20,758,500 ريال 0 ريال 0

900 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 6,394,500 ريال 7,938,000 ريال 9,807,000 ريال 12,075,000 ريال 14,805,000 ريال 18,081,000 ريال 21,892,500 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1000 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 7,896,000 ريال 9,775,500 ريال 12,075,000 ريال 14,910,000 ريال 18,375,000 ريال 22,302,000 ريال 27,037,500 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1200 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 11,340,000 ريال 14,070,000 ريال 17,430,000 ريال 21,525,000 ريال 26,344,500 ريال 32,151,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1400 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 15,435,000 ريال 19,215,000 ريال 23,730,000 ريال 29,190,000 ريال 35,878,500 ريال 43,743,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1600 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 20,160,000 ريال 24,990,000 ريال 30,975,000 ريال 38,136,000 ريال 46,819,500 ريال 57,099,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

1800 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 25,431,000 ريال 31,626,000 ريال 39,123,000 ريال 48,279,000 ريال 59,220,000 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0

2000 لوله پلی اتیلن سایز

ريال 31,374,000 ريال 39,018,000 ريال 48,279,000 ريال 59,598,000 ريال 73,090,500 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0 ريال 0
0
0
0
s2sdefault

تماس با ما

ساعات کاری: 8 صبح تا 6 عصر
پنجشنبه: 8 صبح تا 1 بعد از ظهر
02166144527-02166145209

info[at]pethylene.com

 ایران ، تهران
شادآباد، بازار آهن
خیابان بهاران 1، بلوک 34، پلاک 42