بهترین کیفیت محصولات پلی اتیلن

لوله و اتصالات پلی اتیلن

beach volley

لوله پلی اتیلن آب رسانی

تولید و فروش انواع لوله پلی اتیلن آب رسانی با بهترین کیفیت و تضمین بهترین جنس مورد استفاده پتروشیمی

اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات دست ساز پلی اتیلن

ساخت اتصالات جوشی پلی اتیلن با بهترین کیفیت و با استفاده از بهترین لوله برای کارهای سفارشی

لوله پلی اتیلن گاز رسانی

لوله پلی اتیلن گاز رسانی

تولید و فروش لوله پلی اتیلن گاز رسانی با مواد خود رنگ و درجه یک پتروشیمی با بهترین برند کشوری

لوله کشی آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی

آبیاری قطره ای و بارانی

اجرا و فروش تجهیزات آبیاری بارانی و قطره ای با بهترین کیفیت و تضمین خدمات

تازه های مربوط به پلی اتیلن، لوله و اتصالات

آموزش و مطالب ویژه

اتصالات پلیرود 

 

رابط تبدیل 

قیمت سایز تعداد
13.99  20*25  100
 29.900  20*32   80
 29.900  25*32   75
 36.700  25*40   50
 36.700  32*40   40
 57.900  32*50   30
 57.900  40*50   22
 129.000  32*63   18
 129.000  40*63   16
 129.000  50*63   14
 229.000  50*75   12
 229.000  63*75   9
 419.000  63*90   6
 419.000  75*90   6
 495.000  63*110   6
 495.000  75*110   6
 495.000  90*110   4
 759.000  63*125   3
 759.000  75*125   3
 759.000  90*125   3
 759.000  110*125   3

 

زانو مساوی

قیمت سایز تعداد
 16.900  20  100
 17.800  25  80
 28.900  32  50
 54.900  40  26
 76.900  50  15
 163.000  63   9
 429.000  75   5
 699.000  90   4
 879.000  110   4
 999.000  125

  4

 

سه راه مساوی

قیمت سایز تعداد
20.6  20  70
 25.400  25  50
 42.900  32  34
 69.600  40  16
 112.700  50  10
 226.000  63   7
 473.000  75   5
 719.000  90   4
 1.090.000  110   2
 1.395.000  125   2

 

زانو ماده 

قیمت سایز تعداد
12.9  “1/2*20  112
 18.300  “1/2*25  112
 18.300  “3/4*25  112
 27.700  “1/2*32   80
 27.700  “3/4*32   80
 27.700   “1*32   80
 57.400 1/4 1*40   40
 76.300  “1/2 1*50  22
 154.900  “1/4 1*63  13
 154.900  “1/2 1*63  13
 154.900     “2*63  13
 463.000    “2*75   8
 463.000  “1/2 2*75   8
 739.000    “2*90   5
 739.000  “1/2 2*90   5
 739.000    “3*90   5
 878.000   “3*110   4
 878.000   “4*110   4
 863.800   “4*125   4
 863.800   “4*125   4

 

زانو نرزانو نر

قیمت سایز تعداد
8.8  “1/2*20  140
 13.700  “3/4*25  100
 27.000   “1*32  88
 52.600  “1/4 1*40  45
 73.800  “1/2 1*50  25
 146.100  “1/2 1*63  12
 146.100    “2*63  12
 457.500    “2*75   6
 475.500  “1/2 1*75   6
 732.500    “3*90   5
 852.000   “3*110   4
 852.000   “4*110   4
 969.000   “4*125   2
 969.000   “5*125   2

 

اتصال فلنچدار 

قیمت سایز تعداد
359000  “2*63   12
 449.900  “1/2 1*75  12
 499.000    “3*90   6
 519.000    “4*90   6
 539.900   “4*110   6
 839.000   “5*125   4

 

سه راه ماده

قیمت سایز تعداد
21.2  “1/2*20  80
 29.900  “1/2*25  75
 29.900  “3/4*25  75
 46.800  “1/2*32  50
 46.800  “3/4*32  50
 46.800    “1*32  50
 99.000  “1/4 1*40  24
 139.000  “1/2 1*50  15
 292.000  “1/2*63  10
 292.000  “1/2 1*63  10
 292.000    “2*63  10
 549.000    “2*75   6
 549.000  “1/2 1*75   6
 669.000    “2*90   5
 669.000  “1/2 2*90   5
 669.000     “3*90   5
 935.000    “3*110   4
 935.000    “4*110   4
     —    “4*125   3
     —    “5*125   3

 

اتصال نر

قیمت سایز تعداد
7290  “1/2*20  150
 9.650  “1/2*25  100
 9.650  “3/4*25  100
 9.650   “1*25  100
 16.800   “1*32  100
 31.900  “1/4 1*40  45
 44.500  “1/2 1*50  30
 44.500    “2*50  30
 75.400   “2*63  20
 145.000   “2*75  11
 145.000  “1/2 2*75  11
 289.000    “2*90   9
 289.000    “3*90   9
 439.000   “3*110   8
 439.000   “4*110   8
 727.000   “4*125   6
 727.000   “5*125   6

رابط مساوی

قیمت سایز تعداد
12.4   20  135
 16.500   25   96
 28.800   32   70
 45.200   40   30
 69.900  50   20
 119.000  63   12
 249.000  75    6
 459.000  90    6
 557.000  110    4
 832.000  125    4

 

 

 

اتصال ماده

قیمت سایز تعداد
8.39  “1/2*20  150
 9.990  “1/2*25  150
 9.990  “3/4*25  150
 9.990    “1*25  150
 15.900  “1/2*32  100
 15.900  “3/4*32  100
 15.900    “1*32  100
 34.700  “1/4 1*40   45
 43.900  “1/2 1*50   35
 43.900    “2*50   35
 75.700  “1/4 1*63   20
 75.700  “1/2 1*63   20
 75.700    “2*63   20
 169.000   “2*75   13
 169.000  “1/2 2*75  13
 322.000    “2*90  10
 322.000  “1/2 1*90  10
 322.000     “3*90  10
 499.000   “3*110   8
 499.000   “4*110   8
 727.000   “4*125   6
 727.000   “5*125   8
     

 

 

 

سه راه نر

قیمت سایز تعداد
23.4  “1/2*20  80
 30.000  “3/4*25  80
 48.200   “1*32  50
 89.500  “1/4 1*40  24
 105.000  “1/2 1*50  14
 293.100     “2*63   8
 468.500     “2*75   6
 468.500   “1/2 2*75   6
 912.000     “4*110   3
 1.198.000    “4*125   2
 1.198.000    “5*125   2
 617.500    “3*90   5

 

درپوش انتهایی

قیمت سایز تعداد
 8.800  20  180
 10.990  25  140
 19.900  32  96
 35.900  40  45
 47.900  50  42
 77.200  63  24
 179.000  75  15
 387.000  90   9
 499.000  110   5
 789.000  125   3

 

سه راه تبدیل

قیمت سایز تعداد
 24.900  20*25  60
 39.900  20*32  40
 39.900  25*32  40
 69.900  25*40  20
 69.900  32*40  20
 114.300  32*50  11
 114.300  40*50  10
 247.000  32*63   8
 247.000  40*63   7
 247.000  50*63   6
 499.000  50*75   5
499  63*75   7
 676.000  63*90   4
 676.000  75*90   4
 999.000  63*110   3
 999.000  75*110   3
 999.000  90*110   2
 1.299.000  63*125   2
 1.299.000  75*125   2
 1.299.000  90*125   2
 1.299.000  110*125   2

 

 

کمربند با انشعاب برنجی

قیمت سایز تعداد
 57.650  “1/2*32  112
 70.100  “3/4*32  112
 65.100  “1/2*40  112
 74.350  “3/4*40  112
 69.850  “1/2*50   96
 79.000  “3/4*50  48
 86.100  “1/2*63  48
 95.100  “3/4*63  48
 115.800    “1*63  48
 99.900  “1/2*75  48
 109.200  “3/4*75  48
 125.500    “1*75  48
 117.200  “1/2*90  30
 127.400  “3/4*90  30
 144.100    “1*90  30
 125.500  “1/2*110  24
 134.900  “3/4*110  24
 146.400    “1*110  24
 144.200  “1/2*125  24
 153.400  “3/4*125  24
 169.800    “1*125  24
 199.700  “1/2*140  16
 209.400  “3/4*140  16
 225.400    “1*140  16
 239.300  “1/2*160  10
 248.500  “3/4*160  10
 264.900    “1*160  10
 334.500  “1/2*180   8
 341.500  “3/4*180   8
 360.300    “1*180   8
 353.200  “1/2*200   8
 362.400  “3/4*200   8
 378.800    “1*200   8
 465.200  “1/2*250   6
 474.200  “3/4*250   6
 490.200     1″250   6
 639.000  “1/2*315   4
 653.000  “3/4*315   4
 664.500    “1*315   4

 

 

 

کمربند

قیمت سایز تعداد
8.8  “1/2*20  200
 9.760  “1/2*25  160
 9.760  “3/4*25  160
 13.700  “1/2*32  112
 13.700  “3/4*32  112
 19.900  “1/2*40  112
 19.900  “3/4*40  112
 19.900    “1*40  112
 23.450  “1/2*50   96
 23.450  “3/4*50   96
23.45    “1*50   96
 42.350  “1/2*63   48
 42.350  “3/4*63  48
 42.350    “1*63  48
 42.350  “1/4 1*63  48
 42.350  “1/3 1*63  48
 42.350    “2*63  48
 51.650  “1/2*75  48
 51.650  “3/4*75  48
 51.650     “1*75  48
 51.650  “1/4 1*75  48
51.65  “1/2 1*75  48
 51.650    “2*75  40
 66.250  “1/2*90  30
 66.250  “3/4*90  30
 66.250    “1*90  30
 66.250  “1/4 1*90  30
 66.250  “1/2 1*90  30
 66.250    “2*90  26
 69.100  “1/2*110  24
 69.100  “3/4*110  24
 69.100    “1*110  24
 69.100  “1/4 1*110  24
 69.100  “1/2 1*110  24
 69.100    “2*110  25
 86.800  “1/2*125  24
 86.800  “3/4*125  24
 86.800     “1*125  24
 86.800  “1/4 1*125  24
 86.800  “1/2 1*125  24
 86.800    “2*125  20
 129.400  1/2*140  16
 129.400  3/4*140  16
 129.400    1*140  16

 

 

 

کمربند

قیمت سایز تعداد
 129.400  “1/4 1*140  16
 129.400  “1/2 1*140  16
 129.400    “2*140  16
 162.700  “1/2*160  10
 162.700  “3/4*160  10
 162.700    “1*160  10
 162.700  “1/4 1*160  10
 162.700  “1/2 1*160  10
 162.700    “2*160   8
 162.700   “1/2 2*160   8
 162.700     “3*160   8
 162.700     4*160   8
 230.200   1/2*180   8
 230.200   3/4*180   8
 230.200    1*180   8
 230.200   1/4 1*180   8
 230.200  1/2 1*180   8
 230.200      2*180   8
 252.300  “1/2*200   8
 252.300  “3/4*200   8
 252.300    “1*200   8
 252.300  “1/4 1*200   8
 252.300  “1/2 1*200   8
 252.300    “2*200   8
 252.300  “1/2 2*200   8
 252.300     “3*200   7
 252.300     “4*200   6
 343.300  “1/2*250   6
 343.300  “3/4*250   6
 343.300    “1*250   6
 343.300  “1/4 1*250   6
 343.300  “1/2 1*250   6
 343.300  “1/4 1*250   6
 343.300     “2*250   6
 343.300     “3*250   6
 343.300     “4*250   6
 450.700  “1/2*315   4
 450.700  “3/4*315   4
 450.700    “1*3150   4
 450.700  “1/4 1*315   4
 450.700  “1/2 1*315   4
 450.700      “2*315   4
 450.700      “3*315   4
 450.700     “4*315   4

 جهت مشاوره رایگان با مهندسین متخصص با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

آدرس: تهران، شادآباد، بازار آهن غرب تهران، مجتمع تجاری بهاران، خیابان بهاران 1، بلوک 34، پلاک 42 

تلفن: 66144527 - 66145209

فکس: 66145843

همراه:09128334186 - 09127066166

0
0
0
s2sdefault

تماس با ما

ساعات کاری: 8 صبح تا 6 عصر
پنجشنبه: 8 صبح تا 1 بعد از ظهر
02166144527-02166145209

info[at]pethylene.com

 ایران ، تهران
شادآباد، بازار آهن
خیابان بهاران 1، بلوک 34، پلاک 42